Zenshin Kokoro Aikido

Lineage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morehei Ueshiba O’Sensei

Kazuo Chiba

Sensei

 

Yoshimitsu Yamada

Sensei

Alan Pirie

Sensei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George McMaster

Sensei

  Keith Holmes

  Sensei